กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมร กองกลิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4