กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมร กองกลิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0857575919