กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางไกรษร นามกิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5