กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6