กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ มาแสนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6