ปฐมวัย

นางณิชาภัทร ศรีทนนาง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2