คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางณิชาภัทร ศรีทนนาง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0883093475