ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :